Ordföranden har ordet

DSC01152

Vi har under året genomfört beslutad verksamhet. Höjdpunkterna har varit vår resa till Skagen, gåsmiddagen i november samt utflykten till Landskrona. Årsmötet och höstmötet på Statt i Hässleholm har genomförts i sedvanlig ordning med goda middagar. Vår tidning har kommit ut med ett vinter- respektive höstnummer.

Varje aktivitet kräver en insats från någon ansvarig. Arne Huléen, Gunnar Segerholm, Peter Alf och Hans Inge Lindulf har lagt ner mycket tid och möda för att få till lyckade arrangemang.
Ett stort tack för era insatser under året.

Våra styrelsemöten har genomförts med stort engagemang från ledamöterna och flera bra förslag och synpunkter har diskuterats.

Några reflektioner kring det utrikespolitiska läget.
I slutet på november prejade och beslagtog Ryssland tre ukrainska fartyg, varav två örlogsfartyg, vid Kertjsundet och tillfångatog besättningarna. Man spärrade också alla sjötransporter från och till Azovska sjön genom att lägga ett lastfartyg på tvärs under den nya broförbindelsen som binder samman Krimhalvön med ryskt territorium. Tidigare var Ryssarna beroende av antingen färjeförbindelser eller att transitera genom Ukrainskt territorium.

Händelserna fördömdes av omvärlden som brott både mot ingångna bilaterala avtal och folkrätten men efter någon vecka är massmedias intresse för händelsen minimal och den ryska ledningen har tagit ytterligare ett steg för att inskränka Ukrainas suveränitet i området. Händelser av detta slag förbättrar inte det säkerhetspolitiska läget i vårt närområde.

Några notiser från försvarsmakten.
” Försvarsmakten anfaller i Norge”.
Inom ramen för NATO övningen Trident Juncture, inledde 2. Brigaden med att anfalla NATO styrkor i trakten av Röros i Norge, efterhand gick brigaden därefter över till ett skede med fördröjningsstrid. Den svenska brigaden omfattade två mekaniserade bataljoner med diverse understödsförband bl a ingenjörenheter och logistikbataljon från trängregementet. Ca 1900 soldater från armén deltog i övningen. Övningen genomfördes i Trondheim – Röros området under oktober – november och omfattade totalt 50.000 deltagare från ett trettiotal länder.

Scenariot för övningen var att Norskt territorium hade tagits av främmande makt. NATO satte in sin snabbinsatsstyrka (NATO Response Force) för att återta territoriet.

Före och efter övningen skedde en omfattande transitering av Natoförbanden genom Sverige både på järnväg och landsväg, (koncentreringstransport kallade vi det förr). Det blev också en bra övning för de berörda militärregionerna, trafik- och transportledningsenheter och högkvarteret. Även flyg- och marina förband deltog i övningen.

Det är ytterligare en övning där man kunnat öva brigadsystemet under längre tid och i annan miljö än de med bekanta övnings- och skjutfälten. Övningen Aurora genomfördes under 2017.

En annan iakttagelse
är att kadetterna på Karlberg fortfarande genomför det vi kallade fria kriget. I november genomförde 172 kadetter den övning som nu kallas ihärdighet.
(Källa: Försvarsmaktens hemsida m. m.)

Nils Olof Johansson