Ordföranden har ordet

DSC01152

 Året som gått.

Vi har under året som gått genomfört verksamhet enligt plan.
* Årsmöte i sedvanlig ordning på Statt med en god middag.
* Dagsutflykt till Ljungbyhed. Trängträff med samtliga trängens kamratföreningar genomfördes under två dagar i Hässleholm – Kristianstad.
* Höstmöte där Major Jerry Arvidsson  lärde oss hur den militärterritoriella indelningen är organiserad och verkar.
* Under hösten har även besök vid Malmö opera och gåsmiddag genomförts.
* Vår tidning har kommit ut med ett vinter- respektive höstnummer.

Varje aktivitet  kräver en insats från någon ansvarig. Arne Huléen, Gunnar Segerholm och Peter Alf lägger ner mycket tid och möda för att få till lyckade arrangemang.
Ett stort tack för era insatser under året.

Våra styrelsemöten har genomförts med stort engagemang från ledamöterna och flera bra förslag och synpunkter har diskuterats. Planen för 2020 är fastlagd, evenemangen framgår i vår tidning, bl a en resa till Norge.

Totalförsvarsnytt.

I förra numret redovisade jag något om försvarsberedningens rapport avgiven i maj 2019. Fyra  partier hoppade av och skrev inte under rapporten eftersom regeringen ville avvakta med att fastlägga de ekonomiska ramarna. Den ekonomiska ramen för det militära försvaret fastställdes senare till 85 miljarder för 2025 och att en ökning av anslagen succesivt sker på vägen dit.

Man kanske ändå skulle avvakta ÖB analys som lämnades den 15 november.
Där anges att man måste skjuta på alternativt minska ambitionsnivån i en del avseenden under perioden 2021-30. Alternativt tillskjuta ytterligare medel.
Turerna kring försvarsmaktens framtida finansiering fortsätter alltså.

Försvarsberedningen anser att samhället skall kunna motstå allvarliga störningar och krig under minst 3 månader. (DS 2017-66)

Den 1 oktober byter 5 regioner (Uppsala, Dalarna, Södermanland, Västmanland och Örebro, totalt ca 1,5 miljoner invånare) leverantör av sjukvårdsmateriel. Inom något dygn blir det brist på diverse sjukvårdsartiklar som operationshandskar, operationsrockar, sprutor m m. Sjukhusen går upp i stabsläge, planerade operationer måste ställas in, akutverksamheten vid sjukhusen är i riskzonen.

Logistikföretaget Apotekstjänst AB klarade alltså inte av sitt uppdrag. Problemet med försörjning av sjukvårdsmateriel har nu pågått i ett par månader. Det innebär att sjukhusen bara har en lagerhållning på något/några dygn innan det blir brister som äventyrar verksamheten. Detta inträffar dessutom under normal vardagsverksamhet. Hur ser det då ut vid någon kris eller katastrof i berörda områden? Det är lång väg att vandra innan vi kan tala om en uthållighet på minst 3 månader.

Välkomna till vårens och sommarens aktiviteter.

Nils Olof Johansson
Ordförande