Stadgar

 DSC01140

Stadgar

för

Kungl. Skånska trängregementets Kamratförening

Fastställda 1935-09-01
Reviderade 1969-03-23, 1979-05-05, 1989-09-02, 1991-06-20, 1995-05-18, 1996-06-01, 1997-05-31, 2006-03-02 samt 2011-03-23

§ 1. Föreningens ändamål är att utgöra en länk mellan förutvarande såväl anställda som värnpliktiga vilka tillhört T4 samt vårda T4 traditioner och befordra ett gott kamratskap.

§ 2. Föreningens medlemmar är hedersledamöter och ständiga medlemmar. Hedersledamot utses av årsmötet på förslag av styrelsen. För att bli medlem erfordras att ha varit anställd vid T 4 eller nära anhörig till någon f.d. anställd eller såsom värnpliktig har tjänstgjort vid T 4. Styrelsen kan medge medlemskap i övriga fall. Medlem kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.

§ 3. Avgiften för medlemskap bestäms av årsmötet på styrelsens förslag. Avgiften inbetalas till föreningens kassör.

§ 4. Föreningens angelägenheter handhas av ordföranden och en styrelse av högst 15 personer samt 2 revisorer jämte suppleanter. Styrelsen utser inom sig erforderliga funktionärer och ett verkställande utskott. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden.

§ 5. Verkställande utskottet åligger att med ledning av de direktiv som styrelsen eller föreningen givit årligen utarbeta plan för verksamheten som fastställs av styrelsen. Verkställande utskottet sammanträder på kallelse av ordföranden. Verkställande utskottet äger att vid behov adjungera andra personer.

§ 6. Föreningens arbets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret. Föreningens räkenskaper skall avslutade lämnas av kassören till föreningens revisorer senast den 1 februari. Revisorerna skall vid årsmötet lämna revisionsberättelse.

§ 7. Under året skall minst två möten avhållas varav ett skall vara årsmöte, ett möte skall ske under våren och ett under hösten enligt styrelsens bestämmande. Kallelse till mötena skall ske senast en månad före respektive möte.

Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:

1: Val av mötets funktionärer.
2: Val av två personer att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt vara rösträknare.
3: Styrelsens berättelse över föregående verksamhetsår.
4: Redovisning av föreningens ekonomi.
5: Beslut angående ansvarsfrihet.
6: Bestämmande av medlemsavgift.
7: Ärenden som av styrelsen hänskjutits till föreningen.
8: Frågor som av enskild medlem väckts på sätt som dessa stadgar föreskriver.
9: Val enligt § 9:

§ 8. Extra möte hålls, då styrelsen finner behov, varvid kallelse sker enligt ovan.

§ 9. Vid årsmötet skall väljas ordförande för ett år och halva styrelsen och en revisor med suppleant för en mandattid av två år. Röstberättigad är, vid årsmötet närvarande, hedersledamot och medlem.

§ 10. Beslut fattas med enkel röstövervikt med den inskränkning som framgår av §§ 14 och 15. Omröstning sker öppet om årsmötet ej annat beslutar. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, utom vid val, där lottning skall ske.

§ 11. Enskild föreningsmedlem som önskar få ärende av större vikt prövat vid årsmötet, skall minst två veckor före mötet lämna skriftligt förslag till styrelsen, som framlägger det för mötet jämte eget yttrande. Enklare ärenden kan anmälas intill en dag före mötet.

(§ 12). Har utgått.

§ 13. T4 Kamratförenings styrelse har att utse ledamöter som skall handha Lindgrens fond.

§ 14. Beslut om kamratföreningens upplösning skall för att vara giltigt på det sätt som i § 15 föreskrivs ha fattats vid två med minst två månaders mellanrum på varandra följande möten.

§ 15. Beslut om ändring av dessa stadgar fordrar godkännande av 2/3 majoritet av de röstande.