T4 historia

 

DSC01142

Före 1885 fanns inga i fredstid organiserade underhålls- och sjukvårdsförband i Sverige utan dessa avsågs organiseras vid krig i första hand av artilleriet och kavalleriet och delvis med från den civila delen av samhället uttagna fordon och kuskar. Den militära utvecklingen under 1800-talet med omfattande värnpliktsarméer och eldvapen med större eldhastighet och därmed ammunitionsförbrukning framtvingade förband som redan i fredstid var utbildade för denna uppgift.

Det första av dessa förband i den svenska armén, Kungliga Trängbataljonen, sattes upp i Stockholm 1885. Totalt skulle det bli som mest sex trängförband, en för varje fördelning. Det fjärde av dessa T4 sattes upp i Karlsborg 1894. Namnet var då Kungliga Wendes Trängbataljon. Följande år flyttade förbandet till Landskrona och förlades i Adolf Fredrikskasernen. T4 var ett litet förband, endast två kompanier, ett trängkompani som i huvudsak utbildade kuskar samt ett sjukvårdskompani.1901 tillkom ytterligare ett trängkompani.

1907 flyttade T4 till nybyggda kaserner i Hässleholm. Namnet hade nu ändrats till Skånska Trängkåren. Fortfarande dominerade hästen tjänsten vid kåren men 1916 erhölls det första motorfordonet och 1928 omorganiserades det ena trängkompaniet till bilkompani. Försvarsbudgeten medgav dock inte  att hela trängen fick motorfordon samtidigt. T4 fick vänta till 1930. Under tiden fick bilbehovet täckas genom inhyrning.

De första åren av 30-talet var en nedgångsperiod för det svenska försvaret.Endast en mindre del av de värnpliktiga utbildades och då under kort tid. Materielanskaffningen var blygsam. Inför händelserna i Europa under senare delen av 30-talet påbörjades en förnyelse av försvaret som dock inte på långt när var slutförd vid krigsutbrottet 1939. Nu skulle de brister som fanns rättas till, värnpliktiga med uppskov efterutbildas, nya krigsförband införas i krigsorganisationen samtidigt som militär beredskap skulle upprätthållas. Under dessa år skedde nästan en fördubbling av T4 mobiliseringsansvar som enligt 1942 års krigsorganisation skulle uppgå till 12.000 man, 1.800 fordon och 450 hästkärror.

1949 sammanslogs trängen, intendenturtrupperna och tygtrupperna till ett truppslag, trängtrupperna och T4 upphöjdes till regemente. För att klara utbildningen av värnpliktiga skedde utbildning av sjukvårdspersonal även i Kristianstad och Revingehed. 1958 hade nya kaserner byggts i Hässleholm så att all trängutbildning kunde samlas dit. 1986 skedde en samlokalisering med P2 varvid det gamla kasernområdet övertogs av Hässleholms kommun. 1991 omorganiserades T4 till en bataljon under P2.

Trängbataljonen lades ner 1994.