Donationsbref 1905-09-06

Donationsbref i originalutförande.

Klicka på nedanstående länkar så får du fram texten i det ursprungliga donationsbrevet underskrivet av Hjalmar och Beata Lindgren.
Donationsbrevet består av två handskrivna sidor.

donationsbrev-sid-1

donationsbrev-sid-2

Maskinskriven version.

Donationsbref.
I öfverensstämmelse med vår den 1. dennes aflidne käre sons önskan och såsom ett uttryck af hans aktning och intresse för den kår, vid hvilken han haft sin nu så plötsligt afbrutna verksamhet, samt såsom en svag reflex af hans tacksamhet för den välvilja och vänskap, som i så rikt mått kommit honom till del från förmän och kamrater, öfverlämna vi härmed på hans begrafningsdag till Kungl. Skånska trängkårens officerskår och civilmilitära personer af officers rang en summa stor tiotusen kronor under namn af ”Löjtnant Nils Lindgrens minnesfond” i syfte att afkastningen af densamma må tjäna till och befordra fyllandet af något trängkårens eller dess medlemmars efter hand framträdande behof och önskemål, som officerskåren och ofvannämnda personal själf må bestämma, dock i enlighet med följande grundprinciper: Kapitalet, som bör förvaltas på ett för framtiden fullt betryggande sätt, får icke förminskas utan skall istället årligen ökas med tio procent af årsinkomsten samt de medel därutöfver, som under året tilläfventyrs icke behöft tagas i anspråk och icke till annat angifvet ändamål reserverats. När såluna uppkomna besparingar uppgå till ett tusen kronor, förenas denna summa med hufvudfonden och förfares med den sålunda ökade fonden på samma sätt som med den ursprungliga.

De närmare bestämmelserna angående fondens förvaltning innehålles i ett ”Reglemente för Löjtnant Nils Lindgrens minnesfond”, hvilket reglemente skall af kårchefen vara till effterrättelse fastställt.

Landskrona den 6. September 1905.

Hj. Lindgren                 Beata Lindgren.